Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1. Degene die met NieuweKaders een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die NieuweKaders sluit met een deelnemer voor een leergang, leerroute of aantal modules.

Kwaliteit
2.1. NieuweKaders verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
2.2. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de consultans van NieuweKaders.

Inschrijving
3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website www.nieuwekaders.com. De datum waarop NieuweKaders de inschrijving ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt NieuweKaders een bevestiging van deelname. Hiermee is de inschrijving definitief.
3.3. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving. Eventueel organiseren wij een extra programma met nieuwe data. Daarvoor nemen we contact op over de nieuwe data.
3.4.Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.
Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière, sterktes en zwaktes enzovoort.

Betaling
4.1. Bij inschrijving of uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het programma ontvangt de deelnemer een factuur voor de programmakosten. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voor aanvang van het programma op het rekeningnummer van NieuweKaders bijgeschreven te zijn.

Annuleringen 
5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk (per email).
5.2. Bij annulering van de aanmelding hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:

> 6 weken 75 euro administratiekosten

4-6 weken 50%

2-4 weken 75%

0-2 weken of bij onderbreking 100 %

5.3. Indien het aantal inschrijvingen voor de leergang, een leerroute of module onder het aantal van twaalf blijft of daalt, behoudt NieuweKaders zich het recht voor om de betreffende training te annuleren.
5.4. Als NieuweKaders besluit om een training of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte.

Overmacht
6.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.
6.2. In geval van overmacht stelt NieuweKaders alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het NieuweKaders niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
6.3. Bij annulering van de training of opleiding op grond van dit artikel is NieuweKaders niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

Auteursrecht 
7.1. Op alle gebruikte documentatie van NieuweKaders geldt het auteursrecht van NieuweKaders. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

Klachten

9.1. Als er iets anders loopt dan u had verwacht, lossen wij dat graag samen met u op. Als we er samen niet uitkomen, leggen wij de zaak voor aan een onafhankelijke klachtencommissie.
9.2 De klachtencommissie zal de klacht alleen in behandeling nemen indien:
– de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training;
– de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met NieuweKaders;
– de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
9.3. Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie de klager en NieuweKaders een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
9.4. Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en de betreffende trainer.
9.5. De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.
9.6. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht.
9.7. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en IWR.
9.8. Iedere klacht zullen wij binnen 4 weken afhandelen. Als we langer de tijd nodig hebben, geven wij u binnen 4 weken een indicatie van de te verwachten termijn.
9.9. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van NieuweKaders of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
9.10. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
9.11. De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.