Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1. Degene die met NieuweKaders een overeenkomst aangaat, wordt verder in het geval van deelname aan een programma van NieuweKaders deelnemer genoemd en in het geval van deelname aan een coachtraject coachcliënt genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die NieuweKaders sluit met een deelnemer voor een programma of met een coachclient voor een coachtraject. 

Kwaliteit
2.1. NieuweKaders verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
2.2. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de consultans en coaches van NieuweKaders.

Inschrijving programma’s 
3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website www.nieuwekaders.com. De datum waarop NieuweKaders de inschrijving ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Een coachclient schrijft zich na een eerste kennismaking en de keuze voor een coach in voor het gekozen coachtraject door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website.
3.3. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt NieuweKaders een bevestiging van deelname aan het programma of de start van het coachtraject. Hiermee is de inschrijving definitief.
3.3. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving. Eventueel organiseren wij een extra programma met nieuwe data. Daarvoor nemen we contact op over de nieuwe data.
3.4.Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook persoonlijke informatie over werk, carrière, sterktes en zwaktes enzovoort.

Betaling
4.1. Bij inschrijving of uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het programma of de start van het coachtraject ontvangt de deelnemer een factuur voor de programmakosten of het coachtraject. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voor aanvang van het programma of de start van het coachtraject op het rekeningnummer van NieuweKaders bijgeschreven te zijn.
4.2. Indien de factuur voorafgaand aan de start van het programma of het coachtraject niet betaald is kan een deelnemer uitgesloten worden van deelname aan het programma of behoud NieuweKaders het recht om het coachtraject niet te starten. Dit ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Annuleringen 
5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk (per email).
5.2. Een coachtraject kan alleen voorafgaand en niet tussentijds geannuleerd worden.
5.3. Bij annulering van de aanmelding voor een programma of de start van een coachtraject hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:

> 8 weken 75 euro administratiekosten

4-8 weken 20%

2-4 weken 90%

0-2 weken of bij onderbreking 100 %

5.3. Indien het aantal inschrijvingen voor het programma onder het aantal van twaalf blijft of daalt, behoudt NieuweKaders zich het recht voor om het betreffende programma te annuleren.
5.4. Als NieuweKaders besluit om een programma te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte.

Overmacht
6.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer consultants voor het programma, de betreffende coach voor het coachtraject of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.
6.2. In geval van overmacht stelt NieuweKaders voor de programma’s alles in het werk om een vervangende consultant of locatie te vinden. Als het NieuweKaders niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende consultant te vinden geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
6.3. In geval van overmacht bij een coachtraject wordt uitgeweken naar een nieuwe datum waarop de coach wel beschikbaar beschikbaar is. Indien de coach gedurende 6 weken niet beschikbaar blijft wordt een vervangende coach aangeboden. De coachclient heeft in dit geval na zes weken na de geplande start het recht om kosteloos te annuleren.
6.3. Bij annulering van een programma of een coachtraject op grond van dit artikel is NieuweKaders niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

Auteursrecht 
7.1. Op alle gebruikte documentatie van NieuweKaders geldt het auteursrecht van NieuweKaders. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

Klachten

9.1. Als er iets anders loopt dan u had verwacht, lossen wij dat graag samen met u op. Als we er samen niet uitkomen, leggen wij de zaak voor aan een onafhankelijke klachtencommissie.
9.2 De klachtencommissie zal de klacht alleen in behandeling nemen indien:
– de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training;
– de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met NieuweKaders;
– de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
9.3. Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie de klager en NieuweKaders een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
9.4. Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en de betreffende consultant.
9.5. De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.
9.6. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht.
9.7. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en NieuweKaders.
9.8. Iedere klacht zullen wij binnen 4 weken afhandelen. Als we langer de tijd nodig hebben, geven wij u binnen 4 weken een indicatie van de te verwachten termijn.
9.9. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van NieuweKaders of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
9.10. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
9.11. De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.